LliureX

Ip estática en els clients d'aula

Re: Ip estática en els clients d'aula

by Alfons Rovira -
Number of replies: 0

Hola Samuel i Pep.

Jo sempre configure la IP del server fixa tocant el fitxer:

$ cat /etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

#configuració manual eth0
auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.2.0.254
netmask 255.255.255.0

#Configuració eth1
auto eth1
    address 192.168.0.80
    netmask 255.255.255.0
    broadcast 192.168.0.255
    gateway 192.168.0.1

Ahí va l'exemple, però cal tenir en compte que el sistema ha d'identificar correctament les targetes de xarxa, les ha d'assignar sempre de la mateixa manera, per fer-ho, abans es feia així cal assegurar-se de que els interfaces estan correctes.

Ho faig tot de memòria, així que cal pensar sobre l'equip.

Una de les dues targetes és la Gigabit 10/100/1000, és la punjada, la de la placa base no sol ser Gigabit, és per això que és important tenir en compte que la Giga ha de donar servei a la xarxa interna i la integrada ha d'eixir cap a internet.

Per assignar una o altra cal revisar l'arxiu:

/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

En aquest arxiu s'assigna la mac a la interface per exemple:

SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:00:00:00:00:00", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"

D'aquesta manera sempre que arranque l'ordinador identificarà les targetes correctament.

No recorde si aquesta part estava solucionada de forma automàtica amb les noves versions de Lliurex.

Pensant... acabe de recordar que es podia fer des del Zero Center...

És importat la part de la identificació, de les interfaces eth0 i eth1.

Pots desconectar una i provar a veure si el server té internet, si no en té aquesta és la que ix cap a fora.

Salut