LliureX

Gestiò dels clients a Pandora

 
Alfons
Re: Gestiò dels clients a Pandora
by Alfons Rovira - Friday, 19 July 2013, 2:00 PM
 

En aquest tema de la gestió d'aula és importat l'arquitectura de xarxa, el respetar el switch intern de la xarxa per tal que funcione el dnsmasq com a servidor DHCP i servidor de dns.

Cal connectar el server a internet amb la eth0 i el server al switch de l'aula amb la eth1 així el server fa de proxy i dnsmasq funciona correctament.

Si no ho fas així potser el router està servint les IP, les ha de servir el server necessàriament.

Salut